Vær medlem

Hva er det å være medlem i Syvendedags Adventistkirken?

Hvordan ser en typisk adventist på seg selv? Hva er det som motiverer?

FRIHET

LenaOlsenHappyJumpDSCF4167

 

Frihet er utenkelig uten at det finnes noen regler.

Ikke unødvendige regler, men grunnleggende regler som vi er avhengige av for å fungere.

Uten tygndekraften kan det ikke være luft som holder seg rundt jorda, og uten den kan vi ikke stå nedover en bakke på ski eller fly gjennom lufta med hangglider.

 

LenaOlsenSittingFLIPPED-DSCF4181

 

 

Gud ga oss ti grunnleggende regler for vår moral, De ti bud. Jesus sammenfattet disse i to bud om at vi skal elske Gud og hverandre.

Dette gudgitte rammeverket gir oss utrolig frihet til å leve, føle, være sammen, oppleve glede og sorg, og til å velge å tjene Gud.

ÅNDEN

sda-logo-norwegian-black_1-line-right

 

 

«Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.» (2 Kor 3,17)

Alle forsøk på å leve etter Guds regler og bud er avhengig av at vi elsker Ham, ellers blir det skuespill. Det er Ånden som gjør levende (Joh 6,63), derfor vil alle forsøk på å leve etter Guds bud ved egen hjelp ende i et strevsomt regelrytteri eller en utsvevende sentimentalisme. Men dersom vi elsker Gud, er vi skapt i Kristus til å følge Hans bud.

wp_20161121_08_27_50_small

 

 

Siden det er Ånden som gjør levende, blir vår kropp, ånd og sjel til et tempel for Guds tilstedeværelse i våre liv.

«Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere» (1 Kor 3,16-17).

Derfor er Syvendedags Adventistkirken Tyrifjord interessert sunt levesett både for kropp, sjel og ånd.

HELSE OG LIVSSTIL

orange-275977

 

Derfor er Syvendedags Adventistkirken Tyrifjord interessert sunt levesett både for kropp, sjel og ånd, en helhetlig tilnærming til mennesket som har vist seg å være svært nyttig i over hundre år. En av grunnleggerne av vårt trossamfunn, den visjonære samfunnsbyggeren Ellen G. White, agiterte for en sunnere livsstil i siste halvdel av 1800-tallet og fram til sin død i 1915. Hun argumenterte ut fra Bibelen og budskaper fra Gud visse leveregler som vitenskapen i senere tide har stadfestet nytteverdien av.

cycling-1938927

 

I nyere tid er det blitt forsket mye på adventistpopulasjonen, se denne linken for å få mer informasjon om noen av disse studiene. Dan Buettner ved National Geographic skrev en bok om Blue Zones, områder i verden der folk lever lenge. I denne videoen forteller han litt om det han fant blant adventister i Loma Linda, California.

background-2277

Men det var altså ikke vitenskapen som brakte adventistene denne innsikten om sunnhet og mening, det var inspirasjonen. Grunnlaget finnes i selve Bibelen der Gud selv gir råd om hva de bør spise og ikke spise. Allerede i skapelsen fikk adventister en vegetarisk spiseseddel: «Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise» (1 Mos 1,29). Senere, etter syndefallet, ga Gud en utvidet spiseseddel gjennom Moses (3 Mos kap. 11), enkle spiseregler som alle kunne forstå.

boy-1929541

 

Siden Paulus argumenterer for at mennesket er et tempel for Den hellige Ånd, tar Syvendedags Adventistkirken avstand fra vanedannende sentralnervestimulerende midler, også de svakere variantene som etanol (alkohol), koffein og nikotin.

Et av de viktigste helserådene som er gitt i Bibelen handler om frihet, nemlig hviledagen.

HVILEDAGEN – SABBATEN

sunrise-165094

 

For den troende Syvendedags adventist er sabbaten et frihetssymbol. Ikke bare gir hviledagen frihet fra arbeid, både for mennesker, dyr og innvandrerne (2 Mos 20,8-11), den er også et tegn mellom oss og Gud at Han er vår Gud og at han helliger oss (Esek 20,12). Gud inviterer oss til en helligdom i tid der vi kan være sammen med Ham og andre troende til bibeltime, gudstjeneste, sosiale aktiviteter eller turer ute i Guds fire natur. Enkel logikk tilsier at når den Allmektige gir oss en mulighet til å bli velsignet, bør vi stille oss der Han kan velsigne oss. Og i dette tilfellet er det en hel dag hver eneste uke, nemlig den syvende dag som i bibelsk forstand begynner fredag kveld ved solnedgang og varer til lørdag kveld ved solnedgang.

book-pages-2021302_1920

 

Det finnes knapt noe bedre middel mot stress i hverdagen enn det å sette av en hel dag hver uke til meningsfull rekreasjon. Dessuten vil nok mange også si at den kontakten vi kan ha med Gud gir livet en dypere mening, og derfor fyller det tomrommet som moderne kultur har skapt.

Noen tenker kanskje at en annen dag står som «ukas siste dag» i uken, men det var neppe religiøst motivert da Stortinget bestemte at mandag skulle være ukas første dag og at søndag dermed ble den sjuende dag. I bibelsk forstand er lørdagen fortsatt den syvende.

ØKONOMI

religionCROPPED-1761696

 

Det er jo klart at en menighet kan ikke drives uten midler. I Norge krever Staten inn skatt til kirkelige formål, og alle registrerte tros- og livssynssamfunn kan søke om støtte ut fra hvor mange medlemmer de har. Dersom det er mange medlemmer og få som er aktive, vil de aktive kunne disponere rikelige midler til menighetens behov. Men i noen menigheter er det en høy andel aktive medlemmer, og da blir det man kan få fra det offentlige bare en liten del av det som trengs for å holde hjulene i gang.

couple-1719683

 

Syvendedags Adventistkirken har den forståelsen at hele Verden eies av Gud og at vi mennesker er en slags forvaltere (Salm 24,1; 1 Mos 2,15; Mal 3,10). Når man lever nøysomt, får man også råd til å gi til dem som ikke har nok til å klare seg fra dag til dag.

Mange finner også glede ved å gi tilbake tiendedelen av sin lønn til menighetens evangelistiske arbeid og opplever at de klarer seg bedre med de 90% som blir igjen enn de før gjorde da de ikke gav tilbake tienden (Matt 25,34-40).

family-hand-1636615

 

I Syvendedags Adventistkirken stilles det ikke krav om at medlemmene skal gi tiende og gaver til menigheten for å være medlem, men det anbefales. Det skal ikke legges utilbørlig press på medlemmene, for ufrivillig tiende gir neppe noen velsignelse til den som gir.

Likevel forventes det fra menighetens side at alle som velges til verv, og som dermed er med å styre menigheten, også skal være blant dem som støtter menighetens drift økonomisk.

DØDEN OG OPPSTANDELSEN

clouds-808749_1920

 

Jesus forteller til sine disipler at døden er en søvn (Joh 11,11-17). Det betyr at de døde ikke lever videre i en eller annen form for bevissthet, «de døde vet ingen ting» og det er «slutt med deres kjærlighet, med både hatet og misunnelsen deres» (Fork 9,5-6). Det er nok derfor Bibelen er så negativ til alle forsøk på å kommunisere med de døde (2 Krøn 33,6), det er fånyttes. I stedet kan det hende at man får kontakt med

woman-570883_1920

 

På den annen side var Jesus også klar på at alle skal stå opp fra de døde: «Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.» (Joh 5,28-29). Det betyr at man i stedet risikerer å få kontakt med «verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12), altså det okkulte.

K2K-WillyW-CROPPED-DSCF4191

 

Paulus beskriver det som skal skje med de frelste, altså dem som har valgt å være Guds barn, og han skriver: «Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.» (1 Tess 4,15-17).

DÅPEN OG MEDLEMSSKAP I MENIGHETEN

Dåp-DSCF1769

 

Det er vanlig i alle kristne kirker at man blir medlem i menigheten når vi blir døpt. Noen har barnedåp, mens andre har voksendåp.

I Syvendedags Adventistkirken blir man ikke døpt får man selv er blitt så gammel at man velger det selv. Siden menigheten ikke oppfatter dåpen som noe som frelsen er avhengig av, tror man i stedet på Jesu ord om de små barna, at «Guds rike tilhører slike som dem» (Mark 10,13-16).

Dåpen i adventistkirken skjer ved full neddykking som et symbol på at vi får del med Jesus i Hans død og oppstandelse. (Rom 6,3-9)   

 

pretty-woman-1509956_1920

Selv om frelsen ikke er avhengig av dåpen, er dåpen likevel viktig. Apostelen Peter skrev:
«Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse» (1 Pet 3,21, 1930-oversettelsen). Der er altså fordi vi ved dåpen markerer vår beslutning om å tilhøre Gud og tjene Ham at dåpens velsignelse er et grunnlag for vår frelse i kraft av at Jesus sto opp fra de døde. Vi blir Guds barn, blir del av Kristi legeme, som er menigheten.

ENDETIDEN OG DEN NYE JORD

NewYork-TimeSquare2-PICT4472-cropped

 

Syvendedags adventister lever i den virkelige verden her og nå, og samtidig tror de på løfter om en bedre framtid basert på rettferdighet.

Vitenskapen minner oss stadig om at vi lever i en tid med store problemer på jorden. Den postmoderne tid har sett store samfunnsmessige forandringer, ikke alt dette nye fungerer like bra.

Det er ikke fremlagt beviser for det man kaller makro-evolusjon. Ingen aner hvordan livet, økosystemer, DNA eller andre livsviktige elementer kommer fra eller oppsto. Derfor er det rom for å tenke at den Allmektige Gud finnes. Det gir mening med livet på et prinsipielt nivå, trygghet for at det er Noen som er mektig nok til å rydde opp og skape en ny og varig løsning.

 

refugees-1494209

Gud sier at Han vil «ødelegge dem som ødelegger jorden» (Åp 11,18). Ulike grener av vitenskapen har i de siste tiår advart om at verden – slik vi kjenner den – kan bli totalt ødelagt dersom vi som bor på den ikke tar bedre vare på den.

Ifølge Bibelen vil ikke det gå så bra, jorden blir ødelagt. Guds evangelium slutter ikke med det: «Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor» (2 Pet 3,13).

Til syvende og sist er det bare en som kan redde jorden, miljøet, menneskesamfunet og dyrelivet, og det er den Allmektige. Det gode budskapet er at alle som velger Hans løsning, blir frelst.

TranquilParkFile0207

 

Til syvende og sist er det bare Gud den Allmektige som er i stand til å redde oss ut av vanskelighetene på denne jorden. Boken Mot historiens klimaks skrevet av en av Syvendedags Adventistkirkens grunnleggere, Ellen G. White, avsluttes i kapittel 42 slik: «Den store strid er slutt. Synd og syndere er ikke mer. Hele universet er rent. Harmoni og glede går som puls-slag gjennom hele det umåtelige skaperverket. Fra ham som skapte alt, strømmer liv, lys og glede ut gjennom universets grenseløse rom. Alle ting, fra det minste atom til den største klode, det levende og det livløse, forkynner i ufordunklet skjønnhet og fullkommen glede at Gud er kjærlighet!»