Vi har en visjon om å skape møteplasser for inkludering i nærmiljøet som bidrar til trygghet, fellesskap og engasjement for vanskeligstilte mennesker. Vi legger vekt på ADRA Norges sett av verdier: respekt, omsorg, rettferdighet, engasjement, integritet og åpenhet.

FORMÅL OG STRATEGI

Helping-first-aid-1882049_1920

ADRA Norge Tyrifjord lokallag jobber for å motivere og utruste folk til omsorg og samfunns-ansvar både globalt og i nær-miljøet. Lokallaget engasjerer menighetens medlemmer og andre i sosialt arbeid, inn-samlingsaktiviteter og profilering av ADRAs arbeid i lokalmiljøet.

Bli med og gjør en forskjell!

TILKNYTNING LOKALT

refugees-CROPPED-1494209

Tyrifjord lokallag er opprettet av Adventistkirken Tyrifjord og bygger på menighetens ønske om å hjelpe folk som trenger det basert på omsorg og medmen-neskelighet. Alle aktiviteter plan-legges og gjennomføres uav-hengig av etnisitet, kjønn, øko-nomisk, politisk eller religiøs tilhørighet.

KONTAKT OSS

GirlSorrykid-1868608

Kontaktinformasjon kommer…